Twee geestelike wette geld vir elke mens. 

As jy dink en as jy optree asof jy beter is as ‘n andere dan gaan die Here jou verneder.
“Begin negentigs grou ek slote soos ‘n arbeider. Gedink dit is normaal totdat ek eventueel in radeloosheid [vyf jaar later] in desperaatheid uitroep na die Here. Toe begin die Here my oplig.  Luister gerus na die gratis CD van my wedervarings] Ek wonder hoe lank het Job geneem om deur sy siklus te gaan. Nebukadnesar het sewe dekades gras gevreet soos ‘n dier en toe sy herstel. Hardkoppigheid en onleerbaarheid verhinder verdere herstel. Het die seun by die varke nie gerebelleer en eventueel was hy herstel na sy regmatige posisie nie.

“Mag die Heilige Gees u help om deur die versluiering te werk.”

Die woordeboek omskryf die woord nog verder deur te sê dat trotsheid, verwaandheid, opgeblasenheid,  ‘n abnormale gevoel van eiewaarde, ook gebruik kan word.  Snaaks genoeg verklaar die woordeboek ook  dat hoogmoed tot ‘n val kom.  ‘Pride’ op sy beurt kan beskryf word as ‘boast’ of as ‘vainglory’, selfs  as ‘puffed up’ of ‘haughtiness’. In die boek van Spreuke (16:18) word verkaar dat trotsheid voor  verbreking kom en hoogmoed (a haughty spirit) voor die val.

Is u hoogmoedig?
TOETS USELF HIERAAN
Het u net uself lief?  Dink u dat u wys is?  Beveel u uself aan?            Lief vir geld?   Onleerbaar soos Job?
Dink u dat u iemand besonders is?   Is u selfsugtig?       Breek u mense af?  Ondankbaar soos Jona?
Is u ongeskik met mense?     Grootpraat?   Raak u geïrriteerd met mense?  Wederstrewig soos Saulus?  Ondankbaar?     Sonder liefde?  Pas u die verkeersreëls nougeset toe?
Onderduims?     Selfbevrediging?  Manipuleer en domineer u ander?   Hatig en verbitterd?
Betaal u, u rekeninge betyds?    Onderwerp u, uself aan gesag?  Dink u u weet alles?  Slaan u maat u?    Gemolesteerd?  Is u getroud met ‘n drankmisbruiker?  Afgunstig?  Wat dink u van u baas?
Selfvoldaan?   Het u niks meer nodig nie?  Word u telkemale verneder?  Geskei?
Werk u maklik saam met mense?  Niemand wil meer na u luister nie?  Bly u stil as u maat met u verskil?
Kan nie uit u finansiële verknorsing kom nie?  Hoogmoedig soos Satan?  Kan u nie gesond word nie?
Rebels soos Judas Iskariot?  Kyk neerhalend af op ander nasies?  Is u huweliksmaat vir u ‘n verleentheid?  Dink u u is beter as ander volke?  Is u maat ‘n godloënaar?    Hoe hanteer u die bedelaar en die kar wagte en die kelners en selfs ons Staatspresident?

HOOGMOED WORD METTERTYD
Selfregverdiging   Lukas 18:11 En die Fariseër het gaan staan en by homself gebid: o God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie – rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie.
Opgeblase kennis 1 Korinthiërs 8:1-2  Die kennis maak opgeblase, maar die liefde stig.  As iemand meen dat hy enige kennis het, weet hy nog niks soos ‘n mens behoort te weet nie.
Bring verwaandheid voort 1 Timótheüs 3:6  Hy moet nie `n nuweling wees nie, sodat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duiwel val nie.
Kennis bring verwronge mag voort  Levítikus 26:18-19   sal Ek voortgaan om julle sewevoudig weens julle sondes te tugtig. En Ek sal julle trotse mag verbreek.

HOOGMOEDIGES IN DIE BYBEL
Agitofel was die raadsman van Dawid. Sy raad was soos die’ van God. As hy gespreek het, was dit asof God self gespreek het. Hoogmoedig het hy geword en toe sy raad nie aangeneem word nie, pleeg hy selfmoord.
Hiskia was buitengewoon geseënd en het mettertyd hoogmoedig begin word. ‘n Siekte tref hom en die profeet bring hom die berig dat hy gaan sterf, maar hy verneder homself voor God en God spaar sy lewe vir nog ‘n verdere 15 jaar. Hy gee egter nie die eer aan God nie. Die Here stel Hiskia toe op die proef deur na hom te stuur konings wat na sy skatte wou kom kyk. Hiskia se verborge trotsheid kom weer na vore en hy sterf kort daarna.
Farao, het ten koste van sy eie volk en die Israeliete sy hart teen God verhef. Hy wou nie erken dat God die Almagtige is nie. In sy vermetelheid het hy teen God opgetrek en God se versoeke weerstaan. Inteendeel, hy het selfs die werk en die las op die Israeliete vermeerder. Farao as godmens het homself aan God gelyk gestel en sodoende die hoogste prys betaal, nie net hy alleen nie, maar ook sy huisgesin.
Haman het in hoogmoedigheid op die Jood neergekyk. Mordegai het hy verag en in sy komplot teen die Jood het hy tot ‘n val gekom. In sy eiewaan en in sy selfverheffing is hy gehang aan die galg wat hy vir sy vyand opgerig het. Haman word nie net verneder deur die dood nie, maar hy moes ook nog voor die hele stad vir Mordegai verhef. Sy hoogmoedigheid het gelei tot sy vernedering.
Die skrifgeleerdes wat die Woord geken het, wat die volk gerig het na God toe, wat goed probeer doen het, wat ‘n passie gehad het om God te behaag, het tot ‘n val gekom. Satan sal nie net poog om die ongelowige weg te hou van God af nie, maar hy sal ook die gelowige se pad moeilik maak. Dan sal hy selfs verder gaan; die ywerige vir die Here sal hy deur trotsheid verlei. In die mens se soeke na eie eer kom hy tot ‘n val. Menige goedbedoelde Predikers het tot ‘n val gekom…
Job, die vrome, die opregte, die Godvresende wat afgewyk het van die kwaad, verhef homself teen God. Hy wat sê dat hy geen sonde het nie, het in eiegeregtigheid homself hoër gestel as die mens. Hy verhef homself tot die vlak van ‘n god en daag God uit om sy sonde aan hom uit te wys. Eerstens word al sy besittings weggeneem, toe sy kinders, toe sy gesondheid. Deur hierdie aanslae van Satan word Job se swakhede geopenbaar en sy hart word blootgelê. God ondersoek mos die hart en vergeld daarvolgens. Sê Dawid dan nie: “Here, ondersoek U my hart, en sien of daar onreinhede is wat my vat op ‘n pad van smarte nie?” Job verwens sy geboortedag en verval in depressie. Gevul met opstandigheid, wil hy nie lewe nie. Vrees oorval hom en nie een van die swakhede kom van die Here nie. God se riglyne is ons beskerming en Job op sy segetog van oorwinnings word aangevuur deur die Verleier om homself hoër te ag, om God se raadsplan in twyfel te trek, om saam met Satan in opstand teen God te kom.
Job se rebellie
Job 3:1 Daarna het Job sy mond oopgemaak en sy geboorte dag vervloek.
Job 10:1 Ek walg van my lewe; ek wil my geklaag die vrye loop gee; ek wil spreek in die bitterheid van my siel.
Job se hoogmoed en sy sondelose toestand.
Job 9:21 Vroom is ek!  Ek gee niks om myself nie: ek verfoei my lewe!
Job 13:23 Hoeveel is my ongeregtighede en sondes; maak my my oortreding en sonde bekend.
Job 32:1 Toe het dié drie manne opgehou om Job te antwoord, omdat hy in sy eie oë regverdig was.
Job 33:9 Rein is ek, sonder oortreding; suiwer is ek, en daar is geen skuld by my nie.

God begin toe met Job te redeneer en praat met hom asof Job ‘n god is (Job 38-39). Hoogmoed kom voor ‘n val. Job betaal die volle prys van sy eiegeregtigheid. [sy kinders sterf, sy huwelik is op die rotse, siekte oorval hom en finansieel geknak] Die oeroue sonde van Satan steek ook hier sy kop uit in die eerste boek van die Bybel.
Satan het pas misluk in sy eie veldtog en kom bedroë daarvan af, toe slegs ‘n derde van die engele hom volg en hy soek nou ‘n nuwe geleentheid.  Die geskapenes van God, die mens kan hy mos nou gebruik om sy koninkryk te vestig. Die eerste verteenwoordigers van God, Adam en ook elkeen daarna word aangeval. Satan, in sy rebelsheid, soek volgelinge om God te onttroon.
 Maar God Sy dank;  daar is ‘n ewige bloedverbond, daar is ʼn Heilige Gees wat ons help, asook God se Woord wat ons kan volg.

Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en
wat homself verneder, sal verhoog word. Luk 14:11

Daar is hulp!

‘n Emosionele Letsel (ons almal het dit)
Verwerping – Ek kon gay gewees het